مرور برچسب

میلیا

علل و درمان انواع جوش صورت

جوش صورت یک بیماری شــایع و مزمن پوستی است که بیشتر از ۸۵% نوجوانان را گرفتار می کند و در بعضی از بیماران تا ســنین بزرگسالی ادامه می یابد .این بیماری پوســتی عــوارض اجتماعی و روانــی قابل توجهــی دارد. نبض ما- گردآوری پیدایش آكنه یا جوش…